Nyhedsbrev oktober 2021

En bred aftale med "tidsler" er bedre end alternativet

 

Efter 11 måneder blev politikerne mandag aften endelig enige om et landbrugsforlig, som statsministeren kunne fejre ved Folketingets åbning.

Det mest positive, der kan siges om det netop indgåede landbrugsforlig er, at det endte som en bred aftale, hvor samtlige partier på nær Alternativet er repræsenterede. Aftalen er meget ambitiøs, og vores erhverv kommer i den grad til at skulle knokle med at nå målene frem til 2030. Nogle af de ting vi hæfter os meget ved er, at man har flyttet fokus fra målrettet regulering på dyrkningsfalden i form af flere efterafgrøder til kollektive virkemidler udenfor dyrkningsfladen, som vådområder og udtagning af lavbundsjorde. Samtidig har man også erkendt at vi teknologisk ikke har alle værktøjer klar endnu, og derfor skal en del af løsningerne også findes via innovation og udvikling.

Set fra min stol kan vi være stolte. Stolte over den helt enormt store indsats vi sammen, i regi af Landbrug & Fødevarer, har lavet for at forsøge at skabe nogle bedre rammevilkår for os alle. Vi har i Jysk Landbrug haft løbende kontakt til vores lokale folketingspolitikkere samt alle borgmestre for at presse på for netop at holde fast og få en bred aftale.

Ellers glæder vi os over det helt fantastiske efterårsvejr og høsten er godt i hus. Majs og kartofler er også også godt på vej ind, og vi ser nu frem mod en vinter, hvor vi kan bruge tiden på at grave mere ned i EU's landbrugsreform (CAP) samt Vandplan 3 og klima, som er samlet i landbrugsaftalen. ​


 

Landbrugsaftalen og Vandplan 3 kræver vores engagement

 

Med den netop indgåede landbrugsaftale ligger der også de overordnede linjer for en plan for vandmiljøet.

  • Reduktion på 10.800 tons N med fokus på frivillighed og basseret på kollektive virkemidler
  • Der skal laves en ny vurdering af det faglige grundlag for hele kvælstofindsatsen, såkaldt "2nd opinion"
  • Det samlede indsatsbehov skønnes at være 13.100 tons N, men mankoen fra 10.800 t til 13.100 t afventer "2nd opinion"

Det er nu landbrugets opgave at vise viljen til at lave kollektive indsatser – og vi har travlt! Vi skal udtage 100.000 ha inden 2030. Med det nuværende tempo, vil det tage 465 år at løse opgaven. Det her kræver meget af alle. Kommuner og staten skal i et helt nyt gear, hvor vi ikke drukner gode initiativer og engagerede lodsejere i bureaukrati. Samtidig skal vi lodsejere spille vores arealer på banen. Vi skal turde erkende, at ikke alle vores arealer er gode omdriftsarealer. Oftest er der udfordringer med afvandingen af de lavtliggende og vandløbsnære arealer – måske de vil gøre mere gavn i et projekt, hvor du som lodsejer kan modtage erstatning eller deltage i en jordfordeling?

Er du nysgerrig på dine muligheder er du velkommen til at kontakte oplandskonsulent Anita Hingstman på tlf. 7660 2193.

Kommunerne risikere at blive flaskehals, når vi skal tage de mange hektar ud af omdrift. Det satte vi fokus på, da vi i sidste uge havde indbudt borgmestre, tekniske udvalg og øvrige interessenter og beslutningstagere til en temaaften om Vadehavet.

Opgaven skal prioriteres benhårdt ved såvel landbruget som kommunerne. Det var det budskab deltagerne blev sendt hjem med.


 

Er du interesseret i et vådområde eller lavbundsprojekt i Billund Kommune?

 

Billund Kommune søger lodsejere, som ønsker at etablere et vådområde- eller lavbundsprojekt.

De områder som er særligt interessante, er lavtliggende områder på 10-50 ha, og hvor en større del er omdriftsjord i dag. Vådområdeprojekterne skal være med til at fjerne kvælstof fra overfladevandet, inden det kommer til vandløbene og videre til Ringkøbing Fjord eller Vadehavet, mens lavbundsprojekterne skal reducere udledningen af drivhusgasser.

Projekterne finansieres af staten og EU, og der er forskellige kompensationsmuligheder, herunder 20-årigt tilskud, køb/salg af projektjorden eller erstatningsjord gennem jordfordeling.

Er du nysgerrig eller interesseret vil Billund Kommune gerne i kontakt med dig. Du er meget velkommen til at kontakte Marie-Louise Muff Grønne på tlf. 7972 7103 for en samtale om dit areal.


 

Nyt regulativ for Omme Å i Vejle Kommune

 

Omme Å udspringer i Vejle Kommune og fortsætter igennem Billund og Ringkøbing-Skjern Kommuner inden den løber sammen med Skjern Å og ender i Ringkøbing Fjord. Regulativet for den del af Omme Å, som løber i Vejle Kommune, er fra 1997. Tiden for at forny regulativet er for længst overskredet og Vejle Kommune tager nu fat på arbejdet.

Som startskud indbød Vejle Kommune lodsejerne i september til at komme og høre mere i SAGROs rammer i Billund. Mere end 70 lodsejere mødte op. Der var gode drøftelser, og lodsejerne stod bag en række skarpt formulerede spørgsmål til kommunen.

Emnet er komplekst og lovgivningstungt og mange lodsejere oplever, at det de synes er logisk, oftest ikke kan lade sig gøre grundet hensynet til øvrig lovgivning. Der er brug for gode ideer, lokalkendskab og nytænkning og derfor blev der nedsat et lodsejerudvalg, som nu sammen med kommunen skal arbejde videre mod et nyt opdateret regulativ. Og dette er blot begyndelsen – alle offentlige vandløb har regulativer, der for længst skulle have været fornyet – så turen kommer også til de øvrige bredejere rundt omkring i kommunerne.


 

Har du styr på reglerne, hvis du vil fælde skov?

 

Hvis du i løbet at efteråret og vinteren påtænker at rydde et areal med skov og inddrage det i markdriften, skal du være opmærksom på at rydningen vil være omfattet miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Det betyder at du skal henvende dig til kommunen inden du går i gang med at fælde skoven, da kommunen skal vurdere, om rydningen af skovarealet vil have en større miljøpåvirkning.

Hvis kommunen vurderer, at rydningen ikke vil have nogle miljøpåvirkning, kan du gå i gang med at rydde skoven.

Reglerne gælder for alle skovarealer og ikke kun fredskov.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte naturrådgiver Nicolai Smed Kjær på tlf. 2557 9977.


 

 

Er du lodsejer i et "boringsnært beskyttelsesområde" (BNBO)?

 

Og har du endnu ikke indgået en frivillig aftale med vandværket?

Så vil vi opfordre til, at du starter drøftelserne med vandværket op. Det kan tage tid at få alle detaljer til at falde på plads. Desuden skal aftalen igennem byrådet for at den kan indgås på ekspropriationslignende vilkår og dermed med stor sandsynlighed blive skattefri. Aftalerne skal være indgået inden udgangen af 2022, så brug gerne de stille vintermåneder til at komme i dialog med vandværket.

Har du spørgsmål til din situation er du velkommen til at kontakte politisk rådgiver Stine Bundgaard på tlf. 4029 5885.


 

Medlemsmøde: Debat om fremtidens fødevarer

 

Grindsted Landbrugsskole, Jysk Landbrug og LandboUngdom er værter for dette arrangement, hvor der sættes fokus på fremtidens måde at producere fødevarer på. Fire inspirerende oplægsholdere giver deres bud på dette, hvorefter der lukkes op for debat.

  • Hør hvordan Nordic Harvest producerer i højden
  • Hør hvorfor Naturli Foods mener fremtiden er plantebaseret
  • Hør hvordan BioRefine Denmark arbejder med produktion af protein
  • Hør hvorfor Thor Gunnar Kofoed mener, der fortsat er behov for et landbrug i Danmark

Mødet er den 4. november 2021 kl. 19:00-22:00 på Grindsted Landbrugsskole, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted.

Tilmelding her.


 

Nye medlemsfordele

 

Som medlem af landboforeningen og Landbrug & Fødevarer har du mange forskellige medlemsfordele, og de bliver løbende opdaterede.

De sidste nye aftaler er rabat hos Thiele og nye rabatter på landbrugsdiesel og fyringsolie hos OK.

Du kan finde alle de opdaterede medlemsfordele her.

I mailen til medlemmer med link til dette nyhedsbrev finder du også rekvisitionen til Thiele.

 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk